Анхааруулга мэдээлэл

Апекс програм 2017-12-12 / 1.18.65.167**Шинэчлэлтийн тайлбар

Зураг №1 : Апекс - 1.18.65.167** шинэчлэлт - Апекс програм + Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан
 • "Апекс" үндсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
  • Програмд "Санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан" гаргадаг өөрчлөлтийг хөгжүүлэн оруулав. Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлангийн зорилго нь нэгтгэлийн суурь зарчим болох хяналтыг үнэлэх замаар хяналтанд тулгуурлан группын хувьд хөрөнгө, нөөц, хүлээсэн үүрэг, үйл ажиллагааны үр дүнг эдийн засгийн нэг нэгж байдлаар нэгтгэж харуулна** (Зураг №1-т харуулав).
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" -> "Толгой, охин компаниудын нэгтгэлийн хасагдах дүн" гэсэн хэсэг (Зураг №2-т харуулав)
    • Толгой болон охин компаниудын хооронд хийгдсэн гүйлгээнүүдийн нэгтгэсэн дүнг харуулна. Уг дүнгүүд "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" дээрээс хасагдана.
    • "Нэгтгэлийн хасагдах дүн" нь толгой компанийн хувьд нийт дүн болон компани, компаниар салгаж харах боломжтой байна. Охин компанийн хувьд зөвхөн өөрийн дүнг харах боломжтой (Зураг №2-т харуулав).
    • Тус цонхны хувьд "Ачааллах", "Нэмэх", "Устгах", "Хадгалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой.
    • Тус цонхны мэдээллийг "Дансны ангилал"-аар шүүх боломжтой (Зураг №2-т харуулав).
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" -> "Толгой, охин компаниудын нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" гэсэн хэсэг (Зураг №2-т харуулав)
    • "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" дээр нэгтгсэн СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 тайлангууд харагдахаас гадна толгой болон охин компаниудын СТ1, СТ2, СТ3, СТ4 тайлангуудыг харах боломжтой.
     • Тус тайлангуудыг хувьд "Ачааллах", "Цэвэрлэх", "Хадгалах", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой байна.
    • Охин компани үед зөвхөн өөрийн компанийн тайлангуудыг харах боломжтой (Зураг №2-т харуулав).
     • "Татах" үйлдэл нь зөвхөн өөрийн компанийн "Нэгтгэлийн хасагдах дүн", "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан"-г татна.
     • "Устгах" үйлдэл нь зөвхөн өөрийн компанийн "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан"-г устгана.
     • "Excel" үйлдэл нь толгой компани руу илгээх мэдээллийг хөрвүүлнэ.
    • Толгой компани үед "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан" болон бүх компаниудын тайлангуудыг харах боломжтой (Зураг №2-т харуулав).
     • "Бодох шалгах" үйлдэл нь "Нэгтгэсэн тайлан" болон "Бүх компаниудын тайлан"-г бодно.
     • "Татах" үйлдэл нь сонгосон компанийн "Нэгтгэлийн хасагдах дүн", "Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан"-г "Excel файл" эсвэл "ӨС"-гаас татна.
     • "Нэмэх" үйлдэл нь сонгосон компанийн хоосон тайлангуудыг нэмнэ.
     • "Устгах" үйлдэл нь сонгосон компанийн тайлангуудыг устгана.

     Зураг №2 : Апекс - 1.18.65.167** шинэчлэлт - Нэгтгэсэн санхүүгийн тайлан

   • "Ерөнхий" -> "Ерөнхий журнал" -> "Ерөнхий журнал" -> "Нэгтгэл гүйлгээ" (шинэ харагдах байдал)
    • Толгой, охин компаниудын хувьд "Нэгтгэлийн хасагдах гүйлгээ"-ний бүх дэлгэрэнгүй гүйлгээг харуулдаг болгов.
   • "Лавлах" -> "Харилцагч" -> "Харилцагчийн бүртгэл"
    • "Харилцагч нэмэх, засах цонх"-ны "Нэмэлт мэдээлэл" хэсэгт "Толгой, охин компани эсэх" төлөв оруулав.
   • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Компани, байгууллагын мэдээлэл"
    • Толгой, охин компаниудын хувьд "Толгой компани эсэх" төлвийг харуулдаг болгов.
   • "Төлвийн мөр"
    • Төлвийн мөрний "Компанийн тайлбар" дээр "Толгой эсвэл охин компани" гэсэн мэдээлэл харуулдаг болгов.
  • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн тохиргоо" -> "НДШ" хэсэг
   • 2017 оны 4-р сарын 14-нд УИХ-аас батлагдсан, 2017 оны 7-р сарын 1 болон 2018 оны 1-р сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлсэн "Нийгмийн даатгалын тухай (шинэчилсэн найруулга)" хуулийн "15.1" зүйл, "Нийгмийн даатгалын тухай хуулийн хэрэглэх журмын тухай" хуулийн "33" зүйлд тус тус заасны дагуу даатгуулагчийн төрөл, нийгмийн даатгалын хувь хэмжээг шинэчлэв. Дараах шинэ даатгуулагчийн төрөл програм дээр нэмэгдэв.
    • 41: "Жирэмсний болон амаржсаны амралттай байгаа цэргийн алба хаагч эх"
    • 42: "Нэг сараас дээш хугацаагаар хөдөлмөрийн чадвараа алдсан цэргийн алба хаагч"
    • 43: "Цаа буга маллан амьдарч буй цаатан иргэн"
    • 50: "Хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх гэрээтэй өмгөөлөгч"
    • 51: "Шилжин ажилласан цагдаагийн алба хаагчийн ажилгүй байгаа эхнэр/нөхөр"
    • 52: "БНСУ-д ажиллаж байгаа Монгол Улсын иргэн /Сайн дурын даатгуулагч/"
    • 53: "Цэргийн гэрээт алба хаагч"
  • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах" -> "ХХОАТ" хэсэг -> "Хувь хүний орлогын албан татвар - Үндсэн суурь татвар" хүснэгт
   • 2017 оны 4-р сарын 14-нд УИХ-аас батлагдсан, 2018 оны 1-р сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлсэн "Хувь хүний орлогын албан татварын тухай (шинэчилсэн найруулга)" хуулийн "23" зүйлд заасны дагуу шаталсан ХХОАТ-ын хувь хэмжээг шинэчлэв.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейсийг сайжруулав.
 • "Апекс - ПОС/Касс 1.2.12.24" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • "Бараа материалын цонх"-н дээр "Бараа материалын зураг"-ийг харуулдаг болгов.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейсийг сайжруулав.
 • "Апекс - Цаг 1.1.4.22" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейсийг сайжруулав.
 • "Апекс - Удирдлага 1.1.12.12" програм дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейсийг сайжруулав.

Апекс програм 2017-06-27 / 1.17.65.166**Шинэчлэлтийн тайлбар

Зураг №1 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Апекс програм + ТТ11, ТТ12 татварын тайлан
 • "Апекс 2011" үндсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
  • Програмын суурь интерфейсийн орчинг өөрчилж, интерфейс дизайн, түүний ажиллагааг сайжруулав**.
   • Интерфейс дизайныг шинэчлэн сайжруулав. Програмд дараах интерфейс дизайн (skin) "Windows Office" цэсэнд нэмэгдэв.
    • "Office 2016 - Өнгөлөг" (Зураг №2-оос Зураг №14 хүртэл харуулав)
    • "Office 2016 - Хар"
    • "Office 2016 - Тод хар"
   • Програмын ихэнх хүснэгтийн хувьд дараах шинэ боломжуудыг нэмж оруулав.
    • Хүснэгтийн ихэнх багануудын хувьд "Microsoft Excel" програм шиг "Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх" боломжтой болов (Зураг №2-т харуулав). "Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх" дараах шинэ боломжуудыг оруулав.
     • "Дүрмээр тодруулах" ("Эрс их", "Эрс бага", "Хооронд", "Тэнцүү", "Текст агуулсан", "Огноо үед", "Дурын нөхцөл")
     • "Хамгийн их/бага дүрмүүд" ("Хамгийн их 10 утга", "Хамгийн их 10 % утга", "Хамгийн бага 10 утга", "Хамгийн бага 10 % утга", "Дунджаас их", "Дунджаас бага")
     • "Давхцаагүй/давхцсан дүрмүүд" ("Давхцаагүй утгууд", "Давхцсан утгууд")
     • "Өгөгдлийн давхарга"
      • "Уусгалттай дүүргэлт" ("Уусгалттай хөх", "Уусгалттай цайвар хөх", "Уусгалттай ногоон", "Уусгалттай улбар шар", "Уусгалттай шаргал", "Уусгалттай цэнхэр ногоон", "Уусгалттай нил хөх ягаан", "Уусгалттай нил ягаан", "Уусгалттай тод шаргал")
      • "Уусгалтгүй дүүргэлт" ("Уусгалтгүй хөх", "Уусгалтгүй цайвар хөх", "Уусгалтгүй ногоон", "Уусгалтгүй улбар шар", "Уусгалтгүй шаргал", "Уусгалтгүй цэнхэр ногоон", "Уусгалтгүй нил хөх ягаан", "Уусгалтгүй нил ягаан", "Уусгалтгүй тод шаргал")
     • "Өнгөний тархалт" (Зураг №2-т харуулав) ("Ногоон - Улбар шар - Улаан", "Нил ягаан - Цагаан - Хөх", "Улбар шар - Шаргал - Тод шаргал", "Ногоон - Цагаан - Улаан", "Оюу ногоон - Цэнхэр - Хөх", "Хөх - Цагаан - Улаан", "Цагаан - Улаан", "Цагаан - Ногоон", "Цагаан - Хөх", "Улбар шар - Ногоон")
     • "Дүрс, зурган багц"
      • "Рейтинг, эрэмбэ" ("3 од", "4 рейтинг эрэмбэ", "5 рейтинг эрэмбэ", "5 дугуйн эрэмбэ", "5 хайрцган эрэмбэ")
      • "Чиглэл" ("3 сум (өнгөтэй)", "3 сум (саарал)", "Дээш сум, зураас, доош сум", "4 сум (өнгөтэй)", "4 сум (саарал)", "5 сум (өнгөтэй)", "5 сум (саарал)")
      • "Дүрс" ("3 гэрлэн дохио (хүрээтэй)", "3 гэрлэн дохио (хүрээгүй)", "3 тэмдэгт дүрс", "4 гэрлэн дохио", "Улаанаас хар")
      • "Тэмдэгт" ("3 дүрс (хүрээгүй)", "3 дүрс (хүрээтэй)", "3 туг")
      • "Эерэг/сөрөг" ("Сум (саарал)", "Сум (өнгөтэй)", "Дээш сум, зураас, доош сум")
     • "Дүрэм удирдах" ("Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх" дүрмийг хүссэнээрээ удирдах)

     Зураг №2 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Шинэ интерфейс, хүснэгтийн шинэчлэлт - 'Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх', 'Багана, бүлэг хайх' шинэ боломжууд

    • Хүснэгтийн ихэнх багануудын хувьд анхдагчаар "Microsoft Excel" програмынх шиг "Шүүлтүүр"-тэй болов. Тус шүүлтүүр нь "Текст", "Тоон утга", "Огноо" зэрэг баганын өгөгдлийн төрлөөс хамаарч, өөр өөр байдлаар ажиллах болно (Зураг №3-т харуулав).

     Зураг №3 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Хүснэгтийн баганы шүүлтүүр - Excel загварын шүүлтүүрүүд

    • Хүснэгтийг "Microsoft Excel" файл руу хөрвүүлэхдээ "Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэлт", баганын "Бүлэглэлт"-ийг хөрвүүлэх боломжтой болгов (Зураг №4-т харуулав).

     Зураг №4 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Хүснэгтийн Excel хөрвүүлэлт - 'Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх', 'Бүлэг'-ийн хөрвүүлэлт

    • Хүснэгтийн "Багана сонгогч" цонхноос "Багана", "Бүлэг" хайх боломжтой болов (Зураг №2-т харуулав).
   • Програмын бүх тайлангийн "Хэвлэхээс өмнөх цонх"-н дээр дараах шинэ боломжуудыг нэмж оруулав (Зураг №5-т харуулав).
    • "Засварлах боломжтой талбарууд"-ыг тодруулах, шууд бичиж засварлах боломжтой болов.
    • Олон хуудастай тайлангийн хувьд "Хураангуй" байдлаар харах боломжтой болов.

    Зураг №5 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Хэвлэхээс өмнөх цонх - 'Засварлах боломжтой талбарууд', 'Хураангуй'

   • Програмын бүх "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын хувьд дараах шинэ боломжуудыг нэмж оруулав (Зураг №6-т харуулав).
    • Програмын хүснэгтийн багана шиг "Эрэмбэлэх", "Бүлэглэх", "Багана сонгогч ашиглах", "Шүүлтүүр ашиглах", "Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх" зэрэг бүх боломжуудыг "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-т нэмж оруулав.
    • Програмын хүснэгт шиг "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын хүснэгтүүдийн загварыг хадгалах боломжтой болгов. Ө.х, хэрэглэгч та бүхэн тухайн хүснэгт дээр багана нуух, харуулах, өргөний хэмжээг өөрчлөх, бүлэглэх, эрэмбэлэх, шүүлтүүр тавих зэрэг бүх харагдах байдлыг өөрийн хүссэнээр өөрчлөн хадгалж болно. Таныг дараа нь програмд нэвтэрч ороход тухайн хүснэгтийн загвар нь өмнөх хадгалагдсан загварын дагуу харагдах юм. Ө.х, хэрэглэгч бүрийн хүснэгтийн загварууд болон "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын "Өргөн", "Өндөр"-ийн харагдах хэмжээ өөр өөр байж болно.
    • "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын хувьд "Шүүлтүүр" цэвэрлэж байсныг болилуулав.

    Зураг №6 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - 'Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)'-ын шинэчлэлт - 'Нөхцөлөөр хэлбэржүүлэх', 'Багана хайх', 'Хүснэгтийн загвар хадгалах, сэргээх'

   • Програмын интерфейсийн бусад контролуудыг үйл ажиллагааг сайжруулав.
  • Програмд "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" буюу "ТТ11 - Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, тэдгээртэй адилтгах орлого болон шууд бус орлогоос суутгасан албан татварын тайлан (Суутган 1)" гэсэн татварын тайланг шинээр хөгжүүлэн оруулав** (Зураг №1-т харуулав). Ө.х, програм нь "Цалингийн модуль", "Ерөнхий суурь модуль" дээр хийгдсэн бүртгэл, гүйлгээ, тооцоололтыг ашиглан "ТЕГ-ын даргын 2009 оны 1-р сарын 5-ны 2 тоот тушаал"-аар батлагдсан "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" татварын тайлан болон түүний 4 дэд тайлан мэдээг боддог болов.
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг (Зураг №7-т харуулав)
    • "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" тайлан болон түүний дараах 4 дэд тайлан мэдээ
     • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)" буюу "ТТ11(1) - Үндсэн цалин, хөдөлмөрийн хөлс болон түүнтэй адилтгах орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ"
     • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)" буюу "ТТ11(2) - Гэрээгээр олгосон хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, нэмэгдэл, тэтгэмж, тэдгээртэй адилтгах бусад орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ"
     • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)" буюу "ТТ11(3) - Цалин, хөдөлмөрийн хөлс, шагнал, урамшуулал болон тэдгээртэй адилтгах хөдөлмөр эрхлэлтийн орлогоос бусад шууд орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ"
     • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)" буюу "ТТ11(4) - Шууд бус орлогоос суутган тооцсон татварын мэдээ"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтойгоос гадна 4 дэд тайлангийн хувьд "Excel (загвар)" гэсэн "https://e-tax.mta.mn/" вэб хуудас руу импортлон оруулах боломжтой "Excel загвар файл" руу хөрвүүлэх боломжтой болов.
    • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.

    Зураг №7 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - 'ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)' татварын тайлан - 'ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)' татварын тайлан

   • Тус тайлангийн ЭхҮ зоох боломжийг оруулж өгөв.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Татварын тайлангуудын өгөгдөл, эхний үлдэгдэл" (шинэ цэс, цонх) (товчны хослол "Alt+1108") -> "Татварын тайлан" -> "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" гэсэн хэсэг
    • Дараах 4 дэд тайлангуудын ЭхҮ зоох боломжтой болов.
     • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)"
     • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)"
     • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)"
     • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Нэмэх", "Устгах", "Хадгалах", "Шалгах", "Бичих", "Унших", "Excel" гэсэн үндсэн үйлдлүүд болон бусад туслах үйлдлүүдийг ЭхҮ зоохдоо ашиглах боломжтой болов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Санхүү, татварын тайлангуудын эхний болон эцсийн үлдэгдэл" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг
     • "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" тайлан болон түүний дараах 4 дэд тайлан мэдээ
      • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)"
      • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)"
      • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)"
      • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)"
     • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Цэвэрлэх", "Хадгалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой болов.
     • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.
     • Тус тайлангийн ЭхҮ, ЭцҮ зоохтой холбоотой "Тайлангийн зүйл хоорондын алдааны мэдээлэл"-ийг харуулдаг болгов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Эхний үлдэгдлийн нэгдсэн шалгалт, нээлт, хаалт"
     • Дараах алхмууд шинээр нэмэгдэж, зохих шалгалтуудыг гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • "Алхам №1: Excel, өгөгдөл"
       • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
      • "Алхам №3: Санхүү, татварын тайлан"
       • "ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)"
       • "ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)"
       • "ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)"
       • "ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)"
   • Тус шинэ тайлангуудын загварыг ашиглах боломжтой болов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Тайлан, баримтын маягт загвар" -> "Татварын тайлан 1" -> "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)" бүлэглэлт
     • "Маягт ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)"
     • "Маягт ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)"
     • "Маягт ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)"
     • "Маягт ТТ11(3) - ЦХХШУБТАХЭОБШОСТТМ (Бусад шууд орлого)"
     • "Маягт ТТ11(4) - ШБОСТТМ (Шууд бус орлого)"
   • Тус тайлантай холбоотойгоор дараах бүртгэл, тохиргоо, журналууд дээр шинэ боломжуудыг нэмж оруулав.
    • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Ажилтны бүртгэл"
     • Дараах шинэ талбаруудыг бүртгэдэг болгов.
      • "Үндсэн" хэсэг
       • "ТТ-ийн дэвтрийн дугаар" ("Татварын төлөгчийн дэвтрийн дугаар")
      • "Байгууллагын мэдээлэл" хэсэг
       • "Ажилтны төрөл"
        • "Үндсэн ажилтан" ("ТТ11(1) - ҮЦХХБТАОСТТМ (Үндсэн ажилтан)" тайланд ашиглагдана)
        • "Гэрээт ажилтан" ("ТТ11(2) - ГОХХШНТТАБОСТТМ (Гэрээт ажилтан)" тайланд ашиглагдана)
      • "Нэмэлт мэдээлэл" хэсэг -> "Татвар бусад"
       • "Бизнес эрхлэгч эсэх" (Тус талбарыг ашиглан "НӨАТУС" рүү "Хувь хүн", "Бизнес эрхлэгч" гэсэн мэдээллийг илгээдэг болгов)
       • "НӨАТ төлөгч эсэх"
       • "НХАТ төлөгч эсэх"
     • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Ажилтны өгөгдөл, өглөг, авлагын эхний үлдэгдэл (Excel)"
      • Тус талбаруудыг бүртгэх боломжтой болгов.
     • Зохих эрхийн дагуу "Ажилтны цалингийн мэдээлэл"-ийг засах боломжтой болгов.
    • "Компанийн салбар (татвар)", "Ажилтны төрөл"-тэй холбоотой мэдээллийг дараах цонхнууд дээр хадгалж, харуулдаг болгов.
     • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал" (болон "Банк / Касс" цонх)
     • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журналын нэгтгэл"
     • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журналын дэлгэрэнгүй"
     • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин" (болон "Банк / Касс" цонх)
     • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Ээлжийн амралт"
     • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Лист, тэтгэмж"
     • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн хэсгийн бүртгэл"
     • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн хэсгийн тохиргоо"
     • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Ажилтны цалингийн тогтмол"
     • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Ажилтны бүртгэл"
    • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн журналын бүтэц"
     • "Бичилтийн төрөл" гэсэн шинэ баганатай болж, "ЭМ, НДШ-ийн дансны тохиргоо - Компанийн салбар (татвар)", "ТТ11-ХХОАТ-ын дансны тохиргоо - Компанийн салбар (татвар)" гэсэн утгууд харгалзах талбарууд дээр харагддаг болов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах"
     • "ХХОАТ" гэсэн шинэ хэсгийг нэмж, доорх тохиргоог гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • Өмнө нь "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн тохиргоо" -> "ХХОАТ" хэсэгт ашиглагдаж байсан "ХХОАТ" гэсэн хүснэгтийг тус хэсэгт шилжүүлэв.
      • "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1) тайлангийн зүйл, татвар" гэсэн тохиргооны мэдээлэл бүхий хүснэгт нэмэгдэв.
   • Тус тайлантай холбоотой бусад өөрчлөлт, бүртгэлийн талаарх мэдээллийг доороос уншина уу.
  • Програмд "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" буюу "ТТ12 - Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогын албан татварын тайлан (Суутган 2)" гэсэн татварын тайланг шинээр хөгжүүлэн оруулав** (Зураг №1-т харуулав). Ө.х, програм нь "Ерөнхий суурь модуль" дээр хийгдсэн бүртгэл, гүйлгээ, тооцоололтыг ашиглан "ТЕГ-ын даргын 2014 оны 4-р сарын 1-ний А/66 тоот тушаал"-аар батлагдсан "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" татварын тайлан болон түүний 3 дэд тайлан мэдээг боддог болов.
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг (Зураг №8-т харуулав)
    • "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" тайлан болон түүний дараах 3 дэд тайлан мэдээ
     • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)" буюу "ТТ12(1) - Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогоос суутгасан албан татварын мэдээ"
     • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)" буюу "ТТ12(2) - Суутгагчийн хувь хүнд олгосон орлогын албан татвар суутгагдаагүй мэдээ"
     • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)" буюу "ТТ12(3) - Оршин суугч бус этгээдээс суутгасан татварын орлогын мэдээ"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтойгоос гадна 3 дэд тайлангийн хувьд "Excel (загвар)" гэсэн "https://e-tax.mta.mn/" вэб хуудас руу импортлон оруулах боломжтой "Excel загвар файл" руу хөрвүүлэх боломжтой болов.
    • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.

    Зураг №8 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - 'ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)' татварын тайлан

   • Тус тайлангийн ЭхҮ зоох боломжийг оруулж өгөв.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Татварын тайлангуудын өгөгдөл, эхний үлдэгдэл" (шинэ цэс, цонх) (товчны хослол "Alt+1108") -> "Татварын тайлан" -> "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" гэсэн хэсэг
    • Дараах 3 дэд тайлангуудын ЭхҮ зоох боломжтой болов.
     • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)"
     • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)"
     • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Нэмэх", "Устгах", "Хадгалах", "Шалгах", "Бичих", "Унших", "Excel" гэсэн үндсэн үйлдлүүд болон бусад туслах үйлдлүүдийг ЭхҮ зоохдоо ашиглах боломжтой болов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Санхүү, татварын тайлангуудын эхний болон эцсийн үлдэгдэл" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг
     • "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" тайлан болон түүний дараах 3 дэд тайлан мэдээ
      • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)"
      • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)"
      • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)"
     • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Цэвэрлэх", "Хадгалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой болов.
     • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.
     • Тус тайлангийн ЭхҮ, ЭцҮ зоохтой холбоотой "Тайлангийн зүйл хоорондын алдааны мэдээлэл"-ийг харуулдаг болгов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Эхний үлдэгдлийн нэгдсэн шалгалт, нээлт, хаалт"
     • Дараах алхмууд шинээр нэмэгдэж, зохих шалгалтуудыг гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • "Алхам №1: Excel, өгөгдөл"
       • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
      • "Алхам №3: Санхүү, татварын тайлан"
       • "ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)"
       • "ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)"
       • "ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)"
   • Тус шинэ тайлангуудын загварыг ашиглах боломжтой болов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Тайлан, баримтын маягт загвар" -> "Татварын тайлан 1" -> "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)" бүлэглэлт
     • "Маягт ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)"
     • "Маягт ТТ12(1) - СХХООСАТМ (Суутгасан)"
     • "Маягт ТТ12(2) - СХХООАТСМ (Суутгаагүй)"
     • "Маягт ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)"
   • Тус тайлантай холбоотойгоор дараах бүртгэл, тохиргоонууд дээр шинэ боломжуудыг нэмж оруулав.
    • "Лавлах" -> "Харилцагч" -> "Харилцагчийн бүртгэл"
     • Дараах шинэ талбаруудыг бүртгэдэг болгов.
      • "Үндсэн" хэсэг
       • "Харилцагчийн дэд нэр"
      • "Татвар" хэсэг -> "Татварын тохиргоо" бүлэг
       • "ТТ-ийн дэвтрийн дугаар" ("Татварын төлөгчийн дэвтрийн дугаар")
       • "Бизнес эрхлэгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой. Тус талбарыг ашиглан "НӨАТУС" рүү "Хувь хүн", "Бизнес эрхлэгч" гэсэн мэдээллийг илгээдэг болгов)
       • "НӨАТ төлөгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой)
       • "НХАТ төлөгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой)
      • "Татвар" хэсэг -> "Оршин суугч бус этгээд" бүлэг
       • "Улс орон" ("ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)" тайланд ашиглагдах талбар)
     • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Харицлагчийн өгөгдөл, өглөг, авлагын эхний үлдэгдэл (Excel)"
      • Тус талбаруудыг бүртгэх боломжтой болгов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах"
     • "ХХОАТ" гэсэн шинэ хэсгийг нэмж, доорх тохиргоог гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2) тайлангийн зүйл, татвар" гэсэн тохиргооны мэдээлэл бүхий хүснэгт нэмэгдэв.
     • "Улс орон" гэсэн шинэ хэсэг нэмж, "НДШ тайлан" болон "ТТ12 тайлан"-д ашиглагдах улс орны бүртгэлийг оруулж өгөв.
   • Тус тайлантай холбоотой бусад өөрчлөлт, бүртгэлийн талаарх мэдээллийг доороос уншина уу.
  • Програм дээр "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" буюу "ТТ23 - Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тайлан"-гийн тооцоололтыг шинэчилж, үйл ажиллагааг сайжруулав*. Ө.х, програм нь "Үндсэн хөрөнгийн модуль" дээр бүртгэгдсэн бүртгэлийн дагуу "Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2012 оны 11-р сарын 22-ны 5/16 тоот тушаал"-аар батлагдсан "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар"-ын хувь хэмжээ (Зураг №9-т харуулав)-гээр тайланг тооцоолдог болов.
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг (Зураг №7-т харуулав)
    • "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" тайланг задалж, дараах 5 дэд тайлантай болгов.
     • "ТТ23аб - ӨТҮ, ТЗАТТ (Татвар тооцоо)" буюу "ТТ23аб - Өмнөх тайлангийн үлдэгдэл, төлбөл зохих албан татварын тооцоо"
     • "ТТ23в - ТЖАТНҮХЭХБТ (Товчоо)" буюу "ТТ23в - Тайлант жилд албан татвар ногдуулах үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүртгэлийн товчоо"
     • "ТТ23г - ТЖНҮХЭХАТТ (Нэмэгдсэн)" буюу "ТТ23г - Тайлант жилд нэмэгдсэн үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тооцоо"
     • "ТТ23д - ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Хасагдсан)" буюу "ТТ23д - Тайлант жилд хасагдсан үл хөдлөх эд хөрөнгийн үлдэх хугацаанд ногдох албан татварын тооцоо"
     • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа)" буюу "ТТ23 хав. - Тайлант жилийн 1/15-нд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгө"
    • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолдог болгов.
   • Тус тайлангийн ЭхҮ зоох боломжийг оруулж өгөв.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Татварын тайлангуудын өгөгдөл, эхний үлдэгдэл" (шинэ цэс, цонх) (товчны хослол "Alt+1108") -> "Татварын тайлан" -> "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" гэсэн хэсэг
    • Дараах дэд тайлангуудын ЭхҮ зоох боломжтой болов.
     • "ТТ23гд - ТЖНҮХЭХАТТ, ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Нэмэгдсэн, хасагдсан)"
     • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа)"
    • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Нэмэх", "Устгах", "Хадгалах", "Шалгах", "Бичих", "Унших", "Excel" гэсэн үндсэн үйлдлүүд болон бусад туслах үйлдлүүдийг ЭхҮ зоохдоо ашиглах боломжтой болов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Санхүү, татварын тайлангуудын эхний болон эцсийн үлдэгдэл" -> "Татварын тайлан" гэсэн хэсэг
     • "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" тайлан болон түүний дараах 5 дэд тайлан
      • "ТТ23аб - ӨТҮ, ТЗАТТ (Татвар тооцоо)"
      • "ТТ23в - ТЖАТНҮХЭХБТ (Товчоо)"
      • "ТТ23г - ТЖНҮХЭХАТТ (Нэмэгдсэн)"
      • "ТТ23д - ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Хасагдсан)"
      • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа)"
     • Тус тайлангуудын хувьд "Ачаалах", "Татах", "Цэвэрлэх", "Хадгалах", "Дэлгэрэнгүй", "Хэвлэх", "Excel" гэсэн үйлдлүүдийг гүйцэтгэх боломжтой болов.
     • Тус тайлангуудыг "Компанийн салбар (татвар)"-ын хувьд тус тусад нь тооцоолж, "Товчоо", "Дэлгэрэнгүй" хэлбэрээр харах боломжтой болов.
     • Тус тайлангийн ЭхҮ, ЭцҮ зоохтой холбоотой "Тайлангийн зүйл хоорондын алдааны мэдээлэл", "Тайлангийн алдааны мэдээлэл"-ийг харуулдаг болгов.
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Эхний үлдэгдлийн нэгдсэн шалгалт, нээлт, хаалт"
     • Дараах алхмууд шинээр нэмэгдэж, зохих шалгалтуудыг гүйцэтгэх боломжтой болгов.
      • "Алхам №1: Excel, өгөгдөл"
       • "ТТ23гд - ТЖНҮХЭХАТТ, ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Нэмэгдсэн, хасагдсан) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
       • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа) тайлангийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл"
      • "Алхам №3: Санхүү, татварын тайлан"
       • "ТТ23гд - ТЖНҮХЭХАТТ, ТЖХҮХЭХҮХНАТТ (Нэмэгдсэн, хасагдсан)"
       • "ТТ23 хав. - ТЖБҮХЭХ (Байгаа)"
       • "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)"
   • Тус тайлангийн загварыг засварлав.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Тайлан, баримтын маягт загвар" -> "Татварын тайлан 1" -> "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" бүлэглэлт
     • "Маягт ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)"
   • Тус тайлантай холбоотойгоор дараах бүртгэл, тохиргоонууд дээр шинэ боломжуудыг нэмж оруулав.
    • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл"
     • "Үндсэн хөрөнгө нэмэх/засах цонх" дээр дараах шинэ талбаруудыг бүртгэдэг болгов (Зураг №9-т харуулав).
      • "Компанийн салбар (татвар)" ("ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" тайланд ашиглагдана)
      • "ҮХЭХАТ бүсчлэл" ("ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)" тайланд ашиглагдана. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн байршлын бүсчлэлээс хамаарч албан татвар өөр өөр тооцогдох боломжтой)

      Зураг №9 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Үндсэн хөрөнгө засах цонх - 'Компанийн салбар (татвар)', 'Үл хөдлөх хөрөнгийн бүсчлэл, татвар' - 'НӨАТ чөлөөлөгдөх ангилал', 'НӨАТ 0% тооцох ангилал'

     • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Үндсэн хөрөнгийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл (Excel)"
      • Тус талбаруудыг бүртгэх боломжтой болгов.
    • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл" ; "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн үлдэгдэл" ; "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл" ("Хураангуй", "Дэлгэрэнгүй") гэсэн цонхнууд дээр дараах багануудыг харуулдаг болгов.
     • "Элэгдэх эсэх"
     • "Үл хөдлөх хөрөнгө эсэх"
     • "Татвар бодох эсэх"
     • "Компанийн салбар (татвар)"
     • "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн бүсчлэл"
     • "Татварын хувь хэмжээ"
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах"
     • "Татварын тайлан" хэсгээс "ҮХЭХАТ-ТТ23" бүлэг түүний "Үл хөдлөх эд хөрөнгийн татвар" гэсэн тохиргоог устгав.
   • Тус тайлантай холбоотой бусад өөрчлөлт, бүртгэлийн талаарх мэдээллийг доороос уншина уу.
  • Татварт зориулж "Компаний салбар (татвар)"-уудыг бүртгэж, тухайн салбарууд дээрх татварын "Өглөг", "Авлага", "Зардал"-ын дансыг тохируулах боломжтой болгов*. Мөн компани, байгууллагын бүртгэлийг сайжруулав (Зураг №10-т харуулав).
   • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Компани, байгууллагын мэдээлэл"
    • "Татвар, шимтгэлийн мэдээлэл" гэсэн хэсэг нэмж, зохих талбаруудыг шилжүүлэв.
    • "Компанийн салбар (татвар)" гэсэн шинэ хүснэгт нэмж, тус бүртгэлийг хөтлөх боломжтой болгов.
     • "Компанийн салбар (татвар)" дээр дараах "Өглөг", "Авлага", "Зардал"-ын дансыг тохируулах боломжтой болгов.
      • "НД8 - ЭМ, НДШ"
      • "ТТ11 - ХХОАТ"
      • "ТТ12 - ХХОАТ"
      • "ТТ23 - ҮХЭХАТ"
     • Програм дээр "Санхүү, татварын тайлан"-г бодуулахад тус тохиргооны дансны дагуу харгалзах зохих дансны бичилтийг гүйцэтгэдэг болгов.
    • Компани, байгууллагын мэдээлэл дээр дараах талбаруудыг бүртгэх боломжтой болгов.
     • "Бизнес эрхлэгч эсэх"
     • "НХАТ төлөгч эсэх"

   Зураг №10 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Компани, байгууллагын мэдээлэл - Компанийн салбар (татвар), тохиргооны данс, харилцагч засах цонх - 'Бизнес эрхлэгч эсэх', 'НХАТ төлөгч эсэх'

  • ЕЖ, МХЖ дээр дараах шинэ боломжуудыг хөгжүүлэн оруулав*.
   • "Ерөнхий" -> "Ерөнхий журнал" -> "Ерөнхий журнал" (Зураг №11-т харуулав)
    • "Гүйлгээний төрөл"-ийн дагуу гүйлгээ бүртгэх боломжтой болгов. ЕЖ дээр дараах "Гүйлгээний төрөл"-тэй гүйлгээ бүртгэх, залруулах боломжтой болгов.
     • "Энгийн гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Борлуулалтын гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Худалдан авалт, зардлын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • ЕЖ дээрээс "НӨАТ-тай худалдан авалт, зардлын гүйлгээ"-г бүртгэхдээ "НӨАТ шингэсэн дүн", "НӨАТ тооцох эсэх", "Хасагдахгүй НӨАТ тооцох эсэх" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов (Зураг №11-т харуулав).
     • "НӨАТ - Тусгай гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (НӨАТ)", "Авлага (НӨАТ)"-ын данс болон "НӨАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "НХАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (НХАТ)", "Авлага (НХАТ)"-ын данс болон "НХАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "ТТ11-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • Компанийн ажилтанд олгосон орлогыг бүртгэхдээ "ХХОАТ шингэсэн дүн", "ХХОАТ шингээгүй дүн", "ХХОАТ тооцох эсэх", "Компанийн салбар (татвар)" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов.
     • "ТТ11-ХХОАТ - Тусгай гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ТТ11-ХХОАТ)", "Авлага (ТТ11-ХХОАТ)"-ын данс болон "ТТ11-ХХОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагчтай хийх тусгай гүйлгээг бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ТТ11-ХХОАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ТТ11-ХХОАТ)", "Авлага (ТТ11-ХХОАТ)"-ын данс болон "ТТ11-ХХОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • Хувь хүнд олгосон орлогыг бүртгэхдээ "ХХОАТ шингэсэн дүн", "ХХОАТ шингээгүй дүн", "ХХОАТ тооцох эсэх", "Компанийн салбар (татвар)" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Тусгай гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ТТ12-ХХОАТ)", "Авлага (ТТ12-ХХОАТ)"-ын данс болон "ТТ12-ХХОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагчтай хийх тусгай гүйлгээг бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ТТ12-ХХОАТ)", "Авлага (ТТ12-ХХОАТ)"-ын данс болон "ТТ12-ХХОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "ЭМ, НДШ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ЭМ, НДШ)", "Авлага (ЭМ, НДШ)"-ын данс болон "ЭМ, НДШ-тэй харьцдаг байгууллага" гэсэн харилцагчтай хийх тусгай гүйлгээг бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ҮХЭХАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ҮХЭХАТ)", "Авлага (ҮХЭХАТ)"-ын данс болон "ҮХЭХАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "ААНОАТ - Тусгай гүйлгээ"
     • "ААНОАТ - Өглөг, авлага хоорондын гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "Өглөг (ААНОАТ)", "Авлага (ААНОАТ)"-ын данс болон "ААНОАТ-тай харьцдаг татварын алба" гэсэн харилцагч хооронд гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "Ногдол ашиг хуваарилалтын гүйлгээ"

     Зураг №11 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Ерөнхий журналын гүйлгээ засах цонх - 'Гүйлгээний төрөл' - 'НӨАТ - Худалдан авалт, зардал' гүйлгээ - Ерөнхий журналын баримт (ХХОАТ талбар)

    • "Харагдах байдал"-ын "ЕЖ баримт", "ЕЖ гүйлгээ" дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
     • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
      • "Гүйлгээний төрөл"
      • "ХХОАТ дүн"
      • "ТТ11-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын дэд зүйл"
      • "Компанийн салбар (татвар)"
     • Зохих тайлан, баримтууд дээр "ХХОАТ дүн"-г харуулдаг болгов (Зураг №11-т харуулав).
    • "Харагдах байдал"-ын "ЕЖ бүх гүйлгээ" дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
     • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
      • "Харгалзах дансны бичилт эсэх"
      • "ТТ11-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын дэд зүйл"
      • "Компанийн салбар (татвар)"
      • "Борлуулалтын цэг"
     • Дараах шинэ тайлангуудтай болов.
      • "Тов-ХА (Сар)" ("Товчоо харилцагчаар, Сараар")
      • "Тов-ХА (Сар-Үнд.д.)" ("Товчоо харилцагчаар, Сараар - Үндсэн дансаар")
      • "Тов-ХА (Сар-Хар.д.) ("Товчоо харилцагчаар, Сараар - Харьцсан дансаар")
      • "Тов-БЦ (Үнд.д.)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Үндсэн дансаар")
      • "Тов-БЦ (Хар.д.)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Харьцсан дансаар")
      • "Тов-БЦ (Сар)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Сараар")
      • "Тов-БЦ (Сар-Үнд.д.)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Сараар - Үндсэн дансаар")
      • "Тов-БЦ (Сар-Хар.д.)" ("Товчоо борлуулалтын цэгээр, Сараар - Харьцсан дансаар")
    • ЕЖ дээрээс дараах "Системийн данс"-нууд дээр гүйлгээ хийх боломжтой болгов.
     • "Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит ашиг/олз/орлого"
     • "Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит алдагдал/гарз/зардал"
     • "Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус ашиг/олз/орлого"
     • "Валютын ханшийн зөрүүгийн бодит бус алдагдал/гарз/зардал"
   • "Ерөнхий" -> "Мөнгөн хөрөнгө" -> "Мөнгөн хөрөнгийн журнал" (Зураг №12-т харуулав)
    • "Гүйлгээний төрөл"-ийн дагуу гүйлгээ бүртгэх боломжтой болгов. МХЖ дээр дараах "Гүйлгээний төрөл"-тэй гүйлгээ бүртгэх боломжтой болгов.
     • "Энгийн гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Борлуулалтын гүйлгээ"
     • "НӨАТ - Худалдан авалт, зардлын гүйлгээ" (шинэ боломж)
     • "НӨАТ - Тусгай гүйлгээ"
     • "ТТ11-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • Компанийн ажилтанд олгосон орлогыг бүртгэхдээ "ХХОАТ шингэсэн дүн", "ХХОАТ шингээгүй дүн", "ХХОАТ тооцох эсэх", "Компанийн салбар (татвар)" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов.
     • "ТТ11-ХХОАТ - Тусгай гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "ТТ11-ХХОАТ-ын төлөлт"-ийн гүйлгээг тус төрлөөр бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ" (шинэ боломж) (Зураг №12-т харуулав)
      • Хувь хүнд олгосон орлогыг бүртгэхдээ "ХХОАТ шингэсэн дүн", "ХХОАТ шингээгүй дүн", "ХХОАТ тооцох эсэх", "Компанийн салбар (татвар)" болон харгалзах тайлангийн зүйлүүдийг сонгох боломжтой болгов.
     • "ТТ12-ХХОАТ - Тусгай гүйлгээ" (шинэ боломж)
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын төлөлт"-ийн гүйлгээг тус төрлөөр бүртгэх боломжтой болгов.
     • "ААНОАТ - Тусгай гүйлгээ"

     Зураг №12 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Мөнгөн хөрөнгийн журналын гүйлгээ засах цонх - 'Гүйлгээний төрөл' - 'ТТ12-ХХОАТ - Үндсэн гүйлгээ' - Мөнгөн хөрөнгийн журналын баримт (ХХОАТ талбар)

    • "Харагдах байдал"-ын "Баримтаар", "Гүйлгээгээр", "Бүх гүйлгээ" дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
     • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
      • "Гүйлгээний төрөл" (зөвхөн "Баримтаар", "Гүйлгээгээр" хэсэгт)
      • "ХХОАТ дүн" (зөвхөн "Баримтаар", "Гүйлгээгээр" хэсэгт)
      • "ТТ11-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын зүйл"
      • "ТТ12-ХХОАТ-ын дэд зүйл"
      • "Компанийн салбар (татвар)"
     • Зохих тайлан, баримтууд дээр "ХХОАТ дүн"-г харуулдаг болгов (Зураг №12-т харуулав).
    • "Бүх гүйлгээ" хэсэг нь дараах шинэ тайлангуудтай болов.
     • "Тов-ХА (Сар)" ("Товчоо харилцагчаар, Сараар")
     • "Тов-ХА (Сар-Үнд.д.)" ("Товчоо харилцагчаар, Сараар - Үндсэн дансаар")
     • "Тов-ХА (Сар-Хар.д.) ("Товчоо харилцагчаар, Сараар - Харьцсан дансаар")
  • "Хэрэглэгчийн эрх, тохиргоо" дээр "Дансны эрх" тохируулах болон бусад нэмэлт боломжуудыг хөгжүүлэв* (Зураг №13-т харуулав).
   • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Програмын хэрэглэгч, эрх, тохиргоо"
    • Шинээр "Дансны эрх" гэсэн хэсэг нэмж, тухайн сонгогдсон хэрэглэгчийн хувьд "Ашиглах", "Унших" боломжтой "Дансны эрх"-үүдийг зохих эрхийн дагуу тохируулах боломжтой болгов (Анхдагчаар бүх хэрэглэгчдэд бүх дансыг "Ашиглахаар тохируулсан"). Тус эрхийг тохируулахад дараах боломжуудтай.
     • "Сонгогдсон хэрэглэгчтэй адилаар хэрэглэгчийн дансны бүх эрхийг олгох"
     • "Сонгогдсон дансны эрхтэй адилаар бүх хэрэглэгчийн дансны эрхийг олгох" (Зураг №13-т харуулав)

     Зураг №13 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - Програмын хэрэглэгч, эрх, тохиргоо - Дансны эрх

    • "Салбар хэлтэсийн эрх"-ийг тохируулахад дараах боломжийг оруулав.
     • "Сонгогдсон салбар хэлтэсийн эрхтэй адилаар бүх хэрэглэгчийн салбар хэлтэсийн эрхийг олгох"
    • "Цэс, цонхны эрх"-ийг тохируулахад дараах боломжийг оруулав.
     • "Сонгогдсон цэсний эрхтэй адилаар бүх хэрэглэгчийн цэсний эрхийг олгох"
   • Тус дансны эрхийн дагуу програмын бүх цонхнууд дээр данс ашиглагддаг болов.
  • Харилцагч та бүхэн "Лиценз сунгах хүсэлт"-ийг прорам дээрэээс илгээж, хэвлэх боломжтой боллоо* (Зураг №14-т харуулав). Ө.х, өмнө нь "http://www.apexsoft.mn/" вэб хуудас руу өөрийн эрхээр нэвтрэн орж, "Лиценз сунгах хүсэлт"-ээ хэвлэн, өөрсдөө э-шуудан илгээдэг байсныг хялбаршуулж, програм дээрээс шууд илгээх боломжтой болгов. Мөн програмын лицензийн "Үйлчилгээний нөхцөл"-ийг шинэчлэн та бүхэнд хялбар болгож, заавал "Төлбөрийн баримт"-ыг э-шуудангаар илгээдэг байсныг болиулж, хүссэн сараараа лицензээ сунгуулж, нэмэлт урамшуулал авах боломжтой болгов.
   • "Програмын толгой" -> "Програмын лиценз" цонх
    • "Лиценз сунгах хүсэлт" гэсэн шинэ хэсэгтэй болгов (Зураг №14-т харуулав).
     • Хэрэглэгч та зохих эрхийн дагуу тус хэсэгт "Лиценз сунгах хүсэлт" илгээх, өмнө нь илгээсэн "Лиценз сунгах хүсэлт"-үүдээ ачаалан харах, "Баримт" хэвлэх боломжтой боллоо.
     • "Лиценз сунгах хүсэлт" илгээхдээ "Лиценз сунгах сар", "Лиценз хүлээн авах э-шуудан 1", "Лиценз хүлээн авах э-шуудан 2", "Зурвас мессеж" бичих, "Төлбөрийн мэдээлэл"-ээ харах боломжтой болов.
     • Та "Лиценз сунгах хүсэлт илгээх цонх" дээрээс шинэ "Үйлчилгээний нөхцөл"-ийг уншиж танилцна уу.
    • "Лиценз сунгах алхмууд" гэсэн шинэ хэсэгтэй болов (Зураг №14-т харуулав).
     • Тус хэсэгт "Лиценз сунгах алхмууд"-ыг нэмэлт тайлбар багтсан болно.

    Зураг №14 : Апекс 2011 - 1.17.65.166** шинэчлэлт - 'Лиценз сунгах хүсэлт' хэсэг - 'Лиценз сунгах алхмууд' хэсэг

  • Програм дээр дараах шинэ боломж, өөрчлөлтүүдийг оруулав.
   • "Нэмэлт зардал"-ын бүртгэл дээрх "Гааль", "Тээвэр", "Бусад", "НӨАТ"-ын харьцсан данснуудыг тус тусад нь бүртгэх боломжтой боллоо. Мөн тус харьцсан данснууд дээр дурын валютын дансыг сонгож, нэмэлт зардлыг тооцуулж, дансны бичилтийг гүйцэтгэх боломжтой болов. Тус бүртгэлийг тусдаа цонхоор гүйцэтгэх боломжтой болгож, интерфейсийг сайжруулав.
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын орлогын журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын хөдөлгөөний журнал"
    • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Журналууд" -> "Үндсэн хөрөнгийн орлогын журнал"
   • "Бэлтгэн нийлүүлэгч"-ийн мэдээлэл (Бэлтгэн нийлүүлэгчийн "Код", "Нэр", "ТТД", "Ангилал" гэсэн баганууд)-ийг дараах журналуудад харуулдаг болгов.
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын орлогын журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын хөдөлгөөний журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын хөрвүүлэлтийн журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын зарлагын журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын борлуулалтын журнал"
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын борлуулалтын буцаалтын журнал"
    • "Дэлгүүр" -> "Журнал" -> "Борлуулалтын цэгийн журнал"
    • "Дэлгүүр" -> "Журнал" -> "Борлуулалтын цэгийн журналын буцаалт"
    • "Дэлгүүр" -> "Журнал" -> "Борлуулалтын цэгийн бараа материалын журнал"
   • Бүх журнал, бүртгэлийн цонхнуудын "Харагдах байдал" дээр доош унжуулж сонгох боломжтой контрол (comboBox)-ыг ашигладаг болгов.
   • Бүх журналууд дээр өнгөрсөн саруудын гүйлгээ хийх үед анхдагчаар тухайн "Тайлант сарын сүүлчийн огноо"-н сонгогддог болов.
   • "Бараа материал" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Бараа материалын үлдэгдэл"
    • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
     • "Орцонд ашиглагдсан БМ эсэх"
     • "Хөрвүүлсэн БМ эсэх"
     • "Хөрвүүлэгдсэн БМ эсэх"
    • Зохих эрхийн дагуу дараах шинэ "Бодох шалгах" товчнуудыг ашиглах боломжтой болов.
     • "Бод. шал. орц" (Орцонд ашиглагдаж байгаа бүх БМ-уудыг бодож шалгах үйлдэл)
     • "Бод. шал. хөр. зар." (Хөрвүүлсэн буюу хөрвүүлэлтээр зарлагадсан бүх БМ-уудыг бодож шалгах үйлдэл)
     • "Бод. шал. хөр. ор." (Хөрвүүлэгдсэн буюу хөрвүүлэлтээр орлогодсон бүх БМ-уудыг бодож шалгах үйлдэл)
    • "Бичих" товчны хэсэгт "БМ-ын өртгийн бичилтийг устгах" гэсэн шинэ товчтой болж, зохих эрхийн дагуу тус үйлдлийг гүйцэтгэх боломжтой болгов.
   • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Журнал" -> "Үндсэн хөрөнгийн борлуулалтын журнал"
    • "Биет бус хөрөнгө" (ББХ) борлуулж байгаа тохиолдолд автоматаар "8833-0000 Биет бус хөрөнгө борлуулсны орлого" гэсэн шинээр нэмэгдсэн "Системийн данс"-н дээр дансны бичилтийг гүйцэтгэдэг болгов. Тус дансны СТ, ТТ-гийн тохиргоо нь ББХ-ийн хувьд хийгдсэн байгаа болно.
   • "НӨАТ чөлөөлөгдөх ангилал", "НӨАТ 0% тооцох ангилал" дээр "0000000 Тодорхойгүй" гэсэн ангилал сонгох боломжтой болгов.
    • "Бараа материал" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Бараа материалын бүртгэл"
    • "Үндсэн хөрөнгө" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Үндсэн хөрөнгийн бүртгэл"
    • "Лавлах" -> "Харилцагч" -> "Харилцагчийн бүртгэл"
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Бараа материалын өгөгдөл, эхний үлдэгдэл (Excel)"
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Үндсэн хөрөнгийн өгөгдөл, эхний үлдэгдэл (Excel)"
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Харицлагчийн өгөгдөл, өглөг, авлагын эхний үлдэгдэл (Excel)"
   • "Дэлгүүр" -> "Хяналт, лавлах" -> "Борлуулалтын цэгийн гүйлгээний төрөл"
    • Гүйлгээ гарсан "Борлуулалтын цэгийн гүйлгээний төрөл"-ийн дансны тохиргоог өөрчлөх боломжтой болгов.
   • "Дэлгүүр" -> "Хяналт, лавлах" -> "ПОС/Кассын бүртгэл" -> "Бусад тохиргоо" хэсэг
    • "БМ-ын тохиргоо" бүлгээс дараах талбарыг хасав.
     • "'Тайлбар'-ыг 'Нэр'-ийн ард харуулах эсэх"
     • "'Ангилал'-ыг 'Нэр'-ийн ард харуулах эсэх"
   • "Програмын толгойн хэсэг" -> "НӨАТУС-ийн тусгай програмын тохиргоо"
    • "НӨАТУС-ийн баримтыг шууд илгээх эсэх" гэсэн шинэ тохиргоотой болж, "НӨАТУС-ийн баримт"-ыг програм дээрээс бичихэд шууд автоматаар илгээдэг болгов. Өмнө нь тус цонхон дээрээс заавал "НӨАТУС баримт илгээх" товч дарах эсвэл тохиргооны дагуу зохих хугацааны дараа илгээгддэг байсан болно.
   • Цалингийн дараах журнал, бүртгэл дээр нэгдсэн байдлаар ажилтнуудын (харагдаж/шүүгдэж байгаа) хувьд "Сонгогдсон талбар (багана)-т утга олгох" боломжтой болгов. Хүснэгтийн доод хэсэгт "Зөв" бүхий жижиг товч шинээр нэмэгдэж, тус үйлдлийг гүйцэтгэдэг болгов.
    • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал"
    • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин"
    • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Ажилтны цалингийн тогтмол"
   • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн тохиргоо"
    • "Ерөнхий" хэсэг
     • "Гарт олгох цалингийн бутархай дүнг бүхэл болгох эсэх" гэсэн шинэ тохиргоотой болж, тус тохиргооны дагуу доорх журналуудын "Банк / Касс" цонхон дээрх "Гарт олгох цалин"-гийн бутархай дүнг бүхэл болгодог болов.
      • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал"
      • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин"
    • "НДШ" хэсэг
     • 2016 оны 11-р сарын 10-нд УИХ-аас батлагдсан, 2017 оны 1-р сарын 1-нээс мөрдөгдөж эхэлсэн "Нийгмийн даатгалын тухай (шинэчилсэн найруулга)" хуулийн "15.1"-т заасны дагуу нийгмийн даатгалын хувь хэмжээг шинэчлэв. Ө.х, доорх "Даатгуулагчийн төрөл"-ийн "ҮОМШӨД АО" ("Үйлдвэрийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгал - Ажил олгогч")-ын хувь хэмжээг "1-3%" байсныг "0.8-2.8%", "Тэтгэмж АО" ("Тэтгэмжийн даатгал - Ажил олгогч")-ийн хувь хэмжээг "0.8%" байсныг "1%" болгож өөрчлөв.
      • 01: "Энгийн ажилтан"
      • 14: "Сул зогсогч олговортой"
      • 17: "Жирэмсэн амаржсаны чөлөөлт эх"
      • 19: "Онцгой нөхцлөөр /Тусгай гэрээгээр/ 11-13 хувь төлөгч"
      • 21: "1 сараас дээш хугацаагаар ХЧАлдсан даатгуулагч"
      • 22: "Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч"
      • 23: "Гадаадын иргэн Сертификатгүй"
      • 24: "Гадаадын иргэн Сертификаттай /Солонгос/"
      • 25: "7 сараас дээш улирлын чанартай байгууллагад ХГ-ээр ажиллагч /ажил зогссон үед/"
      • 29: "Улсын хил дээр алба хааж буй офицер, ахлагчийн гэр бүл"
      • 30: "Дипломат төлөөлөгчийн газар ажиллагчийн гэр бүл"
      • 33: "Сул зогсогч олговоргүй"
      • 34: "Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч сул зогссон"
      • 38: "Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч /ЖА чөлөөтэй/"
      • 39: "Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч /1 сараас дээш ХЧТАлдсан/"
      • 40: "Үндсэн ажлаас гадуур ажил гүйцэтгэгч /15А дэвтэртэй/"
   • "Цаг" -> "Цагийн бүртгэл" -> "Цагийн баталгаажуулах хүснэгт"
    • "Цалингийн хэсэг"-ээр бүлэглэгдсэн дараах товчоо бүхий шинэ тайлангуудтай болов.
     • "Хэвлэх (товч.)" ("Хэвлэх товчоогоор")
     • "Баланс (товч.)" ("Баланс товчоогоор")
     • "Илүү цаг (товч.)" ("Илүү цаг товчоогоор")
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга"
    • "Тайлан бодох" үйлдлийг гүйцэтгэхэд "Цалингийн журналын дансны бичилт"-ийг гүйцэтгэх шаардлагатай бол гүйцэтгэдэг болгов.
   • "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүүгийн тайлан" -> "Санхүү, татварын тайлан, тодруулга" ; "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Санхүү, татварын тайлангуудын эхний болон эцсийн үлдэгдэл" ; "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Эхний үлдэгдлийн нэгдсэн шалгалт, нээлт, хаалт"
    • Дээрх цонхнуудад дараах тайлангуудыг зохих эрхийн дагуу ашиглах боломжтой болгов.
     • "Санхүүгийн тайлан"
     • "Татварын тайлан"
      • "ТТ02 - ААНОАТ (Орлого)"
      • "ТТ03а - НӨАТ"
      • "ТТ11 - ЦХХТАОБШБОСАТ (Суутган 1)"
      • "ТТ12 - СХХООАТ (Суутган 2)"
      • "ТТ13 - СААНООСАТ (Суутган)"
      • "ТТ23 - ҮХЭХАТ (Үл хөдлөх)"
   • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Эд хариуцагчийн бүртгэл"
    • "Эд хариуцагч" дээр "Харилцагч"-ийг сонгон бүртгэх боломжтой болгов. Өмнө нь "Эд хариуцагч" дээр зөвхөн "Ажилтан" бүртгэдэг байсан.
   • "Лавлах" -> "Данс" -> "Дансны нэгдсэн төлөвлөгөө"
    • "Данс нэмэх/засах цонх" дээрээс "Дансны код"-ыг өөрчлөх боломжтой болов ("Дансны код" талбарын "Код өөрчлөх" товчийг дарснаар).
    • Шинээр "Тохиргооны данс" (номин ногоон өнгөтэй) гэсэн төрөл нэмэгдэв. Тус төрөлтэй данс нь "Компанийн салбар (татвар)" дээр тохируулагдсан данснууд болно.
    • Дараах шинэ багануудыг харуулдаг болгов.
     • "Дансны ерөнхий төрөл"
     • "Дансны төрөл"
     • "Унших эсэх" (Уншихаар тохируулагдсан бол засах, устгах боломжгүй буюу зөвхөн харна)
    • "Данс" хүснэгтийн доод талд "Ижилсүүлэх" гэсэн жижиг товч нэмэгдэж, зохих эрхийн дагуу тус үйлдлийг гүйцэтгэдэг боломжтой болгов.
   • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах"
    • "Системийн дансны тохиргоо 1", "Системийн дансны тохиргоо 2" гэсэн хэсгүүд дээрх тохиргооны данснуудыг тус хэсгээс хасч, бусад талбаруудыг зохих хэсгүүд рүү шилжүүлэв.
    • "Бусад тохиргоо" -> "Бутархай оронгийн нарийвчлалын тохиргоо" хэсэгт "ЭцҮ шилжүүлэх нарийвчлал"-ыг тохируулах боломжтой болгож, тус тохиргооны дагуу програмын бүх ЭцҮ-ийг шилжүүлдэг болгов.
    • Тус тохиргооны цонхны интерфейсийг засч сайжруулав.
   • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Тайлан, баримтын маягт загвар"
    • Өмнө нь байсан "Татварын тайлан" гэсэн хэсгийг "Татварын тайлан 1", "Татварын тайлан 2" гэж ангилж, интерфейсийг цэгцлэн сайжруулав.
    • Зарим баримт, маягтуудыг сайжруулж засварлав.
  • Дээрх өөрчлөлтүүдтэй холбоотойгоор шинээр "ApexBegBal 0.20.xlsx" гэсэн загварыг ЭхҮ зооход ашигладаг болов. Шинээр дараах sheet-үүд нэмэгдэв.
   • "ТТ11(1)" болон "ТТ11(1) тайлбар"
   • "ТТ11(2)" болон "ТТ11(2) тайлбар"
   • "ТТ11(3)" болон "ТТ11(3) тайлбар"
   • "ТТ11(4)" болон "ТТ11(4) тайлбар"
   • "ТТ11"
   • "ТТ12(1)" болон "ТТ12(1) тайлбар"
   • "ТТ12(2)" болон "ТТ12(2) тайлбар"
   • "ТТ12(3)" болон "ТТ12(3) тайлбар"
   • "ТТ12"
   • "ТТ23гд" болон "ТТ23гд тайлбар"
   • "ТТ23 хав." болон "ТТ23 хав. тайлбар"
   • "ТТ23аб"
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейс болон гүйцэтгэлийг сайжруулав.
 • "Апекс 2011 - ПОС/Касс 1.2.12.23**" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Програмын суурь интерфейсийн орчинг өөрчилж, интерфейс дизайн, түүний ажиллагааг сайжруулав**.
   • Програмын бүх "Хүснэгт" болон "Хүснэгтээр сонгох боломжтой талбар (контрол)"-ын хувьд хүснэгтүүдийн загварыг хадгалах, сэргээж ашиглах боломжтой болгов.
   • Програмын интерфейсийн бусад суурь өөрчлөлтийн талаарх нэмэлт мэдээллийг "Апекс 2011" үндсэн програмын тайлбараас уншина уу.
  • Програм "Дансны эрх"-ийн дагуу ашиглагдах боломжтой болов*.
  • "Програмын толгой хэсэг" -> "Дизайн өөрчлөх" гэсэн ногоон дугуй зураг бүхий шинэ товчтой болж, дизайн интерфейс солих, өөрчлөх боломжтой болгов.
  • "Үндсэн цонх" -> "Харилцагч нэмэх цонх"
   • "Үндсэн" хэсэг
    • "Харилцагчийн дэд нэр"
   • "Татвар" хэсэг -> "Татварын тохиргоо" бүлэг
    • "ТТ-ийн дэвтрийн дугаар" ("Татварын төлөгчийн дэвтрийн дугаар")
    • "Бизнес эрхлэгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой. Тус талбарыг ашиглан "НӨАТУС" рүү "Хувь хүн", "Бизнес эрхлэгч" гэсэн мэдээллийг илгээдэг болгов)
    • "НӨАТ төлөгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой)
    • "НХАТ төлөгч эсэх" ("ТТД" бичээд "НӨАТУС"-ээс мэдээлэл авахад автоматаар бөглөгдөх боломжтой)
   • "Татвар" хэсэг -> "Оршин суугч бус этгээд" бүлэг
    • "Улс орон" ("ТТ12(3) - ОСБЭСТОМ (Оршин суугч бус этгээд)" тайланд ашиглагдах талбар)
  • "Тохиргоо" цонх -> "Бусад тохиргоо" хэсэг
   • "БМ-ын тохиргоо" бүлгээс дараах талбарыг хасав.
    • "'Тайлбар'-ыг 'Нэр'-ийн ард харуулах эсэх"
    • "'Ангилал'-ыг 'Нэр'-ийн ард харуулах эсэх"
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейс болон гүйцэтгэлийг сайжруулав.
 • "Апекс 2011 - Цаг 1.1.4.21**" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Програмын суурь интерфейсийн орчинг өөрчилж, интерфейс дизайн, түүний ажиллагааг сайжруулав**.
   • Програмын интерфейсийн суурь өөрчлөлтийн талаарх нэмэлт мэдээллийг "Апекс 2011" үндсэн програмын тайлбараас уншина уу.
  • "EPC GEN2 (ISO018000-6C)" гэсэн төрлийн RFID бүхий картыг унших боломжтой болов*.
  • Програмын интерфейсийг сайжруулав.
 • "Апекс 2011 - Удирдлага 1.1.12.11**" гэсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Програмын суурь интерфейсийн орчинг өөрчилж, интерфейс дизайн, түүний ажиллагааг сайжруулав**.
   • Програмын интерфейсийн суурь өөрчлөлтийн талаарх нэмэлт мэдээллийг "Апекс 2011" үндсэн програмын тайлбараас уншина уу.
  • "Хэрэглэгчийн дансны эрх"-ийг тохируулах боломжтой болов*.
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейс болон гүйцэтгэлийг сайжруулав.

Апекс програм 2016-10-10 / 1.14.60.165*Шинэчлэлтийн тайлбар

Зураг №1 : Апекс 2011 - 1.14.60.165* шинэчлэлт - Апекс програмын үндсэн цонх - Бараа материалын орлогын буцаалтын журнал Зураг №2 : Апекс 2011 - 1.14.60.165* шинэчлэлт - Бараа материалын орлогын буцаалтын журнал - Падаан, тайлан Зураг №3 : Апекс 2011 - 1.14.60.165* шинэчлэлт - Бараа материалын хөрвүүлэлтийн журналын гүйлгээ засах цонх Зураг №4 : Апекс 2011 - 1.14.60.165* шинэчлэлт - Бараа материал засах цонх - Хөрвүүлэгдэх бараа материалын бүртгэл Зураг №5 : Апекс 2011 - 1.14.60.165* шинэчлэлт - Ээлжийн амралт засах цонх - Ээлжийн амралтын тооцооллын хуудас - Ээлжийн амралтын шинэ тохиргоо Зураг №6 : Апекс 2011 - 1.14.60.165* шинэчлэлт - Бараа материалын бүртгэл - БМ-ын үнэ, хөнгөлөлтийг нэгдсэн байдлаар шилжүүлэх цонх
 • "Апекс 2011" үндсэн програм дээр дараах өөрчлөлтүүдийг оруулав.
  • Програм нь "Бараа материалын орлогын буцаалтын журнал" (БМОБЖ)-тай болов*. Ө.х, та орлогодож авсан буюу худалдаж авсан бараа материал (БМ)-аа тус шинэ журналыг ашиглаж буцаах боломжтой болов. БМ-ын орлогын буцаалт нь "ТТ03 - НӨАТ-ын тайлан"-тай уялдан ажиллаж, "Худалдан авалтын буцаалтын НӨАТ" болон "Худалдан авалтын буцаалтын хасагдахгүй НӨАТ"-ыг тооцоологдох боломжтой болов (Зураг №1-т харуулав).
   • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын орлогын буцаалтын журнал" гэсэн шинэ цэс (товчны хослол "Alt+0202")-тэй болов (Зураг №1-т харуулав).
    • Тус журнал нь бусад журналуудын адилаар баримт, гүйлгээ нэмэх, засах, устгах боломжуудтайгаас гадна тухайн журналд зориулсан "Падаан", "Тайлан"-гуудтай (Зураг №2-т харуулав).
    • Тус журнал нь "Баримтаар", "Гүйлгээгээр", "Дэлгэрэнгүй" гэсэн харагдах байдалтай бөгөөд тухайн хүснэгттэй ажиллах шүүлтүүр, тайлангууд бусад нэмэлт үйлдлүүдтэй.
    • Тус журнал дээр "Үндсэн бүртгэлийн валют" буюу "Монгол төгрөг"-өөр гүйлгээ хийж болохоос гадна "Гадаад валют"-аар орлогын буцаалтыг гүйцэтгэх боломжтой.
    • Тус журналаар БМ-аа буцаахдаа тухайн үеийнхээ худалдан авч байсан үнийг хэрэглэгч дурын байдлаар оруулж, НӨАТ-ын сонголтуудыг гүйцэтгэх боломжтой. Хэрвээ буцаагдаж "БМ-ийн үнэ буюу өртөг" нь "Зарлагадах өртөг"-өөс ялгаатай байвал "Өртгийн зөрүүгийн бичилт"-ийг тухайн "БМ-ын данс" болон "БМ-ын дансны харгалзах данс (Өртгийн данс)" хооронд програм бичих болно. Харин "БМ-ийн үнэ буюу өртөг" нь тухайн буцаагдаж буй бэлтгэн нийлүүлэгчийн "Өглөг, авлагын данс" руу шууд бичигдэх болно. Хэрвээ НӨАТ-тайгаар орлогын буцаалт гүйцэтгэж байгаа бол "НӨАТ-ын өглөгийн данс" руу зохих бичилтийг гүйцэтгэнэ.
   • "Бараа материал" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Бараа материалын үлдэгдэл"
    • БМОБЖ дээр ямар нэгэн алдаа гарсан бол тухайн алдааг харуулдаг болгож, тус гүйлгээнээс БМОБЖ руу хялбараар шүүж харуулдаг болгов.
    • "Бодох шалгах", "Бичих" товчнууд БМОБЖ-ын гүйлгээтэй холбоотой үйлдлүүдийг гүйцэтгэв.
   • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах" -> "Татварын тайлан" -> "НӨАТ-ТТ03" хэсэг
    • "Худалдан авалтын буцаалтыг НӨАТ-ын тайлан дээр тооцох эсэх" гэсэн шинэ тохиргоотой болж (анхдагчаар "Тооцохгүй" гэж тодорхойлсон), "ТТ03 - НӨАТ-ын тайлан" дээрх "Худалдан авалтын буцаалт" болон "Худалдан авалтын буцаалтын НӨАТ"-ын зүйлийн дүнг зохих байдлаар тооцоолдог болгов.
   • "Ерөнхий" -> "Ерөнхий" -> "Ерөнхий цонх" -> "Бараа материал"
    • Шинээр "Орлогын буцаалтын тоо хэмжээ" гэсэн багана нэмэгдэж, тайлан дээр тусгагдав.
   • "Ерөнхий" -> "Ерөнхий" -> "Бэлэн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн оролт, гаралтын бүртгэл"
    • Тус бүртгэл дээр БМОБЖ дээр бүртгэгдсэн баримтууд харагдах боломжтой болж, зохих падаан хэвлэдэг болгов.
  • Програм нь "Бараа материалын хөрвүүлэлтийн журнал" (БМХөрЖ)-тай болов*. Тус журналаар ямар нэгэн БМ-ыг өөр БМ-аар орлуулах буюу хөрвүүлэх боломжтой болов. Ө.х, тухайн БМ-ыг зарлагадаж, өөр БМ-аар орлогодон авахдаа өртгөөр тоо хэмжээ хооронд хөрвүүлэх боломжтой болсон (Зураг №3-т харуулав).
   • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын хөрвүүлэлтийн журнал" гэсэн шинэ цэс (товчны хослол "Alt+0204")-тэй болов (Зураг №1-т харуулав).
    • Тус журнал нь бусад журналуудын адилаар баримт, гүйлгээ нэмэх, засах, устгах боломжуудтайгаас гадна тухайн журналд зориулсан "Падаан", "Тайлан"-гуудтай.
    • Тус журнал нь "Баримтаар", "Гүйлгээгээр", "Дэлгэрэнгүй" гэсэн харагдах байдалтай бөгөөд тухайн хүснэгттэй ажиллах шүүлтүүр, тайлангууд бусад нэмэлт үйлдлүүдтэй.
   • "Бараа материал" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Бараа материалын үлдэгдэл"
    • БМХөрЖ дээр ямар нэгэн алдаа гарсан бол тухайн алдааг харуулдаг болгож, тус гүйлгээнээс БМХөрЖ руу хялбараар шүүж харуулдаг болгов.
    • "Бодох шалгах", "Бичих" товчнууд БМХөрЖ-ын гүйлгээтэй холбоотой үйлдлүүдийг гүйцэтгэв.
   • "Бараа материал" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Бараа материалын бүртгэл"
    • БМ бүртгэхэд тухайн БМ-ыг ямар БМ руу хөрвүүлэх боломжтой эсэхийг хөтлөх боломжтой болов.
     • "Бараа материал нэмэх, засах цонх" -> "Хөрвүүлэгдэх БМ" хэсэг (Зураг №4-т харуулав)
    • "Бараа материалын бүртгэл" цонхны "Төрөл" дээр "Хөрвүүлэгдэх БМ-ын мэдээлэл" гэсэн шинэ хэсэгтэй болов. Тус хэсэгт хөрвүүлэгдэх боломжтой бүх БМ-ын мэдээлэл харагдана.
   • "Ерөнхий" -> "Ерөнхий" -> "Ерөнхий цонх" -> "Бараа материал"
    • Шинээр "Хөрвүүлэлтийн зарлагадсан тоо хэмжээ", "Хөрвүүлэлтийн орлогодос тоо хэмжээ" гэсэн баганууд нэмэгдэж, тайлан дээр тусгагдав.
   • "Ерөнхий" -> "Ерөнхий" -> "Бэлэн бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн оролт, гаралтын бүртгэл"
    • Тус бүртгэл дээр БМХөрЖ дээр бүртгэгдсэн баримтууд харагдах боломжтой болж, зохих падаан хэвлэдэг болгов.
  • Цалингийн модультай холбоотой дараах шинэ нэмэлт боломжууд хөгжүүлэгдэв*.
   • "Ээлжийн амралт", "Лист, тэтгэмж"-тэй холбоотой дараах шинэ боломжуудыг хөгжүүлэв.
    • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Ээлжийн амралт"; "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Лист, тэтгэмж"
     • Харагдах байдал дээр "Бүгд" гэсэн сонголт (хүснэгтийн баруун дээд талд "Тухайн сар", "Бүгд" гэсэн сонголт)-той болгож, тухайн тайлант сар хүртэлх бүх ажилтнуудын мэдээллийг харуулдаг болгов (Зураг №5-т харуулав). Мөн тус харагдах байдал дээр тайлан хэвлэх боломжтой болгов.
     • "Нэмэх, засах цонх"-н дээр "Өмнөх сарын ээлжийн амралтын мөнгө", "Өмнөх сарын ээлжийн амралтын өдөр" гэсэн багануудыг харуулдаг болгов (Зураг №5-т харуулав).
     • "Нэмэх, засах цонх"-н дээрээс баримтууд буюу "Ээлжийн амралтын тооцооллын хуудас" (Зураг №5-т харуулав), "Лист тэтгэмжтийн тооцооллын хуудас"-ыг хэвлэх боломжтой болгов.
    • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн тохиргоо"
     • "Ээлжийн амралт", "Лист тэтгэмж (Бодогдох сар)" хэсэг дээр дараах шинэ тохиргоонуудтай болж, тухайн тохиргооны дагуу тооцооллыг гүйцэтгэдэг болгов (Зураг №5-т харуулав).
      • "Тооцоололтон дээр фонд өдрийг ашиглах эсэх" (анхдагчаар "Тохируулагдсан")
      • "Ээлжийн амралт бодогдсоноос хойшхи тайлант сарыг татах эсэх" (анхдагчаар "Тохируулагдаагүй")
      • "Ээлжийн амралт бодогдсон тайлант сарыг татах эсэх" (анхдагчаар "Тохируулагдсан")
      • "Ээлжийн амралт шингэсэн бүгд цалинг ашиглах эсэх" (анхдагчаар "Тохируулагдаагүй")
    • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журналын дэлгэрэнгүй" -> "Ажилтны мэдээлэл" хэсэг
     • "Журнал" гэсэн шинэ талбар нэмэгдэж, шинээр "Ээлжийн амралт", "Лист тэтгэмж" гэсэн харагдах байдалтай болж, зохих тайлангуудыг хэвлэх боломжтой болгов.
   • "Цалингийн журналын талбар" дээр 10, 10 ширхэг "Нэмэгдэл", "Суутгал" гэсэн нэмэлт талбаруудыг нэмж, ашиглах боломжтой болов. Ө.х, нийтдээ 20, 20 ширхэг "Нэмэгдэл", "Суутгал"-ыг дараах бүртгэл, хүснэгт, тайлангууд дээр ашиглах боломжтой болсон. Мөн тухайн динамик "Нэмэгдэл", "Суутгал"-ын талбаруудыг тайлангууд дээр илүү уян хатнаар хэвлэх боломжтой болгов.
    • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал"
    • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журналын нэгтгэл"
    • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журналын дэлгэрэнгүй"
    • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин"
   • Ажилтны "Цалингийн карт"-ыг "Цалингийн данс"-тай холбож бүртгэх боломжтой болгож, "Цалингийн журнал", "Урьдчилгаа цалин" дээрх "Банк / Касс" дээр ашиглах боломжтой болгов.
    • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Ажилтны бүртгэл" -> "Нэмэх, засах цонх"
     • "Харьцдаг банк" хэсгийн "Цалингийн картны данс эсэх" талбарыг бүртгэх боломжтой болгов.
    • "Лавлах" -> "Харилцагч" -> "Харилцагчийн бүртгэл" -> "Харилцагч, банк" хэсэгт "Цалингийн картны данс эсэх" гэсэн шинэ талбар
    • Банк руу илгээдэг урьдчилгаа, цалингийн мэдээлэл дээр "Эцэг/эхийн нэр", "Нэр", "Албан тушаал", "Регистрийн дугаар" болон "Цалингийн дансны мэдээлэл" бүхий багануудыг ашиглах боломжтой болгов. Ө.х, хөрвүүлэгдэх Excel файл болон тайлангуудад тус шинэ боломж хөгжүүлэгдсэн байгаа болно.
     • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал" -> "Банк / Касс"
     • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин" -> "Банк / Касс"
    • Дараах цонхнууд дээр "Цалингийн дансны мэдээлэл" бүхий багануудыг харуулдаг болгов.
     • "Лавлах" -> "Компани, байгууллага" -> "Ажилтны бүртгэл"
     • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал"
     • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин"
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Эхний үлдэгдэл, өгөгдөл, нэгдсэн шалгалт" -> "Ажилтны өгөгдөл, өглөг, авлагын эхний үлдэгдэл"
     • Дараах шинэ талбаруудыг ажилтны ЭхҮ зооход бүртгэх боломжтой болгов.
      • "Банкны код"
      • "Банкны нэр"
      • "Банкин дахь дансны дугаар"
      • "Банкин дахь дансны нэр"
      • "Цалингийн картны данс эсэх"
     • Дээрх өөрчлөлтүүдтэй холбоотойгоор шинээр "ApexBegBal 0.19.xlsx" гэсэн загварыг ЭхҮ зооход ашигладаг болов.
   • Урьдчилгаа болон цалингийн мэдээлэл татахад "Фонд өдөр", "Фонд цаг"-ийг хүссэнээрээ тохируулах боломжтой болгов.
    • "Цалин" -> "Цалингийн журнал" -> "Цалингийн журнал" -> "Татах" цонх ("Татах" товч дарснаар)-ны зүүн доод хэсэгт тус шинэ талбаруудыг нэмэв.
    • "Цалин" -> "Тооцоололт" -> "Урьдчилгаа цалин" -> "Татах" цонх ("Татах" товч дарснаар)-ны зүүн доод хэсэгт тус шинэ талбаруудыг нэмэв.
   • "Цалин" -> "Тохиргоо" -> "Цалингийн тохиргоо"-ны "НДШ"
    • НДШ-ийн журмын өөрчлөлтөнд тусгагдсан дараах "Даатгуулагчийн төрөл"-ийн "Шимтгэл бодох аргачлал"-ыг шинэчлэв.
     • "30: Дипломат төлөөлөгчийн газар ажиллагчийн гэр бүл" - "Дундаж/Цалин" (өмнө нь "Доод хэмжээ" байсан)
     • "34: Тэтгэвэр тогтоолгосон ажиллагч сул зогссон" - "Доод хэмжээ" (өмнө нь "Цалин" байсан)
     • "35: Цэрэг цагдаагийн ажилтан сул зогссон" - "Доод хэмжээ" (өмнө нь "Цалин" байсан)
     • "37: Лам санваартан /хуулийн 4.2.1-ээс бусад/" - "Доод хэмжээ" (өмнө нь "Цалин" байсан)
  • БМ-ын "Борлуулах үнэ", "Харилцагчийн борлуулах хөнгөлөлт", "Урамшууллын картны борлуулах хөнгөлөлт" мэдээллийг нэгдсэн байдлаар засах, хуулах, шилжүүлэх боломжтой болгов* (Зураг №6-т харуулав). Ө.х, нэг "Борлуулалтын цэг" дээрх үнэ, хөнгөлөлтийг өөр олон "Борлуулалтын цэг" рүү хялбархан байдлаар шууд хуулах, шилжүүлэх боломжтой болсон.
   • "Бараа материал" -> "Үлдэгдэл, лавлах бүртгэл" -> "Бараа материалын бүртгэл"
    • "Үнэ засах" товчноос гадна "Хуулах", "Шилжүүлэх" гэсэн шинэ товчнуудтай болов (Зураг №6-т харуулав).
    • "БМ-ын үнэ, хөнгөлөлтийг нэгдсэн байдлаар өөрчлөх цонх" ("Үнэ засах" товч дарснаар)-ны "Төрөл" дээр "Харилцагчийн хөнгөлөлт оруулах", "Картын хөнгөлөлт оруулах" гэсэн шинэ боломжуудыг нэмэв.
    • "БМ-ын үнэ, хөнгөлөлтийг нэгдсэн байдлаар хуулах цонх" ("Хуулах" товч дарснаар) гэсэн шинэ боломж бүхий цонх нэмэв.
    • "БМ-ын үнэ, хөнгөлөлтийг нэгдсэн байдлаар шилжүүлэх цонх" ("Шилжүүлэх" товч дарснаар) гэсэн шинэ боломж бүхий цонх нэмэв (Зураг №6-т харуулав).
    • "Бараа материалын бүртгэл" үндсэн цонхны "Борлуулах үнийн өөрчлөлтийн мэдээлэл", "Харилцагчийн борлуулах үнийн хөнгөлөлтийн мэдээлэл", "Урамшууллын картны борлуулах хөнгөлөлтийн мэдээлэл" гэсэн харагдах байдал дээрээс зохих мэдээллийг устгаж цэвэрлэх ("Устгах товч" дарснаар) боломжтой болгов.
  • Тусгай AnyDesk програмыг Апекс програм дээрээс шууд ашиглах боломжтой болгов*.
   • "Програмын толгой хэсэг" -> "AnyDesk програм" гэсэн шинэ товч (товчны хослол "Alt+94") (Зураг №1-т харуулав)
   • AnyDesk нь таны компьютер луу алсаас интернэтийн орчинд хандан, компьютерийн дэлгэцийг удирдах (TeamViewer шиг) програм бөгөөд тус тусгай AnyDesk програм нь ямар нэгэн нэмэлт суулгах (install) алхам гүйцэтгэлгүйгээр шууд ажиллах боломжийг танд олгоно. Ө.х, тус програмын тусламжтайгаар Апекс програм дээр гарсан өөрийн асуудлаа манай "АпексСофт" ХХК-ийн харилцагч хариуцсан ажилтнаар харуулж, зөвлөгөө авч болно.
  • Програм дээр дараах шинэ боломж, өөрчлөлтүүдийг оруулав.
   • МХЖ-ын падаан дээр "Кассын нярвын нэр"-ийг хадгалах боломжтой болгов.
    • "Ерөнхий" -> "Мөнгөн хөрөнгө" -> "Мөнгөн хөрөнгийн журнал" -> "Нэмэх, засах цонх"-ны зүүн доод буланд "Кассын нярав" гэсэн шинэ талбартай болгов.
    • "Лавлах" -> "Тохиргоо" -> "Ерөнхий тохиргоо, бусад лавлах" -> "Бусад тохиргоо" дээр дараах шинэ тохиргоонуудтай болов.
     • "МХЖ-ын орлогын падаан дээр анхдагчаар хэвлэгдэх кассын нярвын нэр" (анхдагчаар "Тохируулагдаагүй" буюу "Хоосон")
     • "МХЖ-ын зарлагын падаан дээр анхдагчаар хэвлэгдэх кассын нярвын нэр" (анхдагчаар "Тохируулагдаагүй" буюу "Хоосон")
   • "Ерөнхий" -> "Харилцагч" -> "Харилцагчийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл" гэсэн цонхыг тус хувилбараас хойш ашиглахыг болиулав.
   • Цагийн бүртгэл дээр "Автомат ажилласан цаг", "Нийт автомат ажилласан цаг" гэсэн шинэ багана талбаруудыг нэмэв. Тус талбарууд дээр "Орсон цаг", "Гарсан цаг"-аас зөрүү цагийг автоматаар тооцоолж харуулах юм.
    • "Цаг" -> "Цагийн бүртгэл" -> "Ажилтны бүртгэлт цаг"
    • "Цаг" -> "Цагийн бүртгэл" -> "Цагийн нэгдсэн хүснэгт"
   • Дараах журналууд дээр шинээр доорх тайлангуудыг хэвлэх боломжтой болгов.
    • "Бараа материал" -> "Журналууд" -> "Бараа материалын борлуулалтын журнал"; "Дэлгүүр" -> "Журнал" -> "Борлуулалтын цэгийн бараа материалын журнал"
     • "Хур. (Данс - БМ)" гэсэн шинэ товч дарснаар "Бараа материалын борлуулалтын тайлан - Хураангуй (Данс - Бараа материал)" гэсэн шинэ тайлан
     • "Хур. (ЭХ - БМ)" гэсэн шинэ товч дарснаар "Бараа материалын борлуулалтын тайлан - Хураангуй (Эд хариуцагч, агуулах - Бараа материал)" гэсэн шинэ тайлан
   • Түүхий эдийн модуль дээр буудайн чанарын үзүүлэлт дээр "Соёолсон" гэсэн шинэ үзүүлэлтийг нэмж, зохих бүртгэл, хүснэгт, баримт, тайлангуудад хөгжүүлэлт нь оров.
    • "Түүхий эд" -> "Журналууд" -> "Түүхий эдийн орлогын журнал"
    • "Түүхий эд" -> "Журналууд" -> "Түүхий эдийн зарлагын журнал"
    • "Түүхий эд" -> "Журналууд" -> "Түүхий эдийн хөдөлгөөний журнал"
    • "Түүхий эд" -> "Үлдэгдэл, лавлах" -> "Түүхий эдийн үлдэгдэл"
    • "Түүхий эд" -> "Үлдэгдэл, лавлах" -> "Түүхий эдийн чанарын үзүүлэлтийн бүртгэл"
    • "Тайлант өгөгдөл" -> "Бусад" -> "Түүхий эдийн эхний үлдэгдэл"
  • Програм дээр илэрсэн алдаануудыг засварлаж, интерфейс болон гүйцэтгэлийг сайжруулав.
 • "Апекс 2011 - ПОС/Касс 1.1.11.22*", "Апекс 2011 - Цаг 1.0.3.20*" болон "Апекс 2011 - Удирдлага 1.0.11.10*" гэсэн програмуудад дараах өөрчлөлтүүд хөгжүүлэгдэв.
  • Тусгай AnyDesk програмыг Апекс програм дээрээс шууд ашиглах боломжтой болгов*.
   • "Програмын толгой хэсэг" -> "AnyDesk програм" гэсэн шинэ товч (товчны хослол "Alt+94")
   • AnyDesk нь таны компьютер луу алсаас интернэтийн орчинд хандан, компьютерийн дэлгэцийг удирдах (TeamViewer шиг) програм бөгөөд тус тусгай AnyDesk програм нь ямар нэгэн нэмэлт суулгах (install) алхам гүйцэтгэлгүйгээр шууд ажиллах боломжийг танд олгоно. Ө.х, тус програмын тусламжтайгаар Апекс програм дээр гарсан өөрийн асуудлаа манай "АпексСофт" ХХК-ийн харилцагч хариуцсан ажилтнаар харуулж, зөвлөгөө авч болно.

Хуудас 24-с 1

Эхлэх
Өмнөх
1